علی بهرامی نسب

درباره من

علی بهرامی نسب
image

مربی گروه آموزشی حسابداری @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

  • آدرس گروه آموزشی حسابداری، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331533591
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://abahraminasab.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/10/26)

استنادات

138

h-index

5

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی اثر روابط سیاسی بر محافظه‌کاری سود و زیانی و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
راهبرد مدیریت مالی(2021)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, حسین سجادی نسب
Investigating the relationship between product market competition and diversion of efficient investment using linear and nonlinear models
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2020)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, ^فاطمه جلالی, Sedigheh Parvaneh
بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری‌حسابداری، کارایی‌ سرمایه‌گذاری و هزینۀ تأمین ‌مالی
دانش حسابداری(2020)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9511202002
اثر تعاملی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی، درماندگی مالی و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
پیشرفت های حسابداری(2020)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9511202004
تأثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک پذیری سرمایه گذاران
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2019)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, صدیقه پروانه*
بررسی اثر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
مطالعات تجربی حسابداری مالی(2019)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9511202007*
بررسی اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود تقسیمی و جریان نقد آزاد
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی(2018)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب*, 9511202007
تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی
دانش حسابداری(2017)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, رضا ممشلی
تأثیر راهبرد تنوع بخشی بر سودآوری شرکت‌ها
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2017)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, بستانی, فخارمنش*
Performance Assessment of Banks listed on Tehran Stock Exchange based on CAMEL Indicators
international journal of economics and financial issues(2017)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, مریم یوسفی فرد*
واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی
مدیریت سازمانهای دولتی(2017)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9411236002
تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود
بررسی های حسابداری و حسابرسی(2017)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, ممشلی*
رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری
مطالعات تجربی حسابداری مالی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9311202003
رابطه بین تصمیمات تامین مالی با انواع مدیریت سود
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9211202001
بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها
دانش حسابداری مالی(2016)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9211202002*
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و انحراف از وجه نقد بهینه
(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The Impact of Public Offering of Stock on Return on Equity and Their Leverage
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
Evaluating the Impact of Firm Life Cycle on Income Smoothing In Firms Listed in Tehran Stock Exchange
REEF RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT TECHNICAL PAPER(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
Evaluating the Impact of Firm Life Cycle on Income Smoothing In Firms Listed in Tehran Stock Exchange
REEF RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT TECHNICAL PAPER(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The Impact of Privatization of Banks on CAMEL Indicators
gmp review(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The Impact of Privatization of Banks on CAMEL Indicators
gmp review(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The effect of overvalued equity on the relationship between audit quality and earning quality (Evidence from Iran
International Letters of Social and Humanistic Sciences(2015)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The effect of adjusting prices on the stock prices and investment decisions (Relationship of earnings and book value of equities with the stock market value
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2014)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
The effect of adjusting prices on the stock prices and investment decisions (Relationship of earnings and book value of equities with the stock market value
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2014)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک نکول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
حلیمی دادگر*, ^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر شفافیت گزارشگری مالی و تقلب
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^فاطمه جلالی*, ^علی بهرامی نسب
اثر احتمال تقلب بر گزینش نادرست و رتبه افشاء در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, مهناز عزیزی
بررسی اثر امنیت شغلی مدیران بر پاکسازی بزرگ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, سهیلا سادات خاتمی*
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سطح پاسخ بر پایه الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستمها و مدیریت کسب و کار(2017-08-30)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم کرم شب تاب
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستمها و مدیریت کسب و کار(2017-08-30)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳ ﻣ ﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞمولفهای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب
دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری(2017-07-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺮم ﺷﺐ تاب ﺑﺮ ﭘﺎﯾه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب
دومین کنفرانس ملی اقتصاد مدیریت و حسابداری(2017-07-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
بررسی اثر بانکداری الکترونیک بر حجم فعالیت های بانک کشاورزی شعب استان سمنان
کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری(2016-07-21)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب*, 9128331006
ارائه راهکارهای مدیریت بهینه هزینه های غیر عملیاتی (اداری و پرسنلی ) در بانک کشاورزی شعب استان سمنان
کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری(2016-07-21)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب*, 9128331006
بررسی اثر بحران مالی بر کیفیت اقلام تعهدی
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز(2016-07-20)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9411202003*
بررسی اثر بحران مالی بر پایداری سود
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز(2016-07-20)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9411202003*
بررسی اثر بحران مالی بر هموارسازی سود
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی(2016-06-07)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^علی بهرامی نسب, 9411202003
بررسی اثر بحران مالی بر محافظه کاری
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی(2016-06-07)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9411202003*
بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران(2016-05-25)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, 9328331011*
بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر صنعت گردشگری
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^علی بهرامی نسب, ^سید کاظم ابراهیمی
استراتژی کشورهای مختلف در کاهش فقر و نابرابری درآمد
نخستین همایش تولید ، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی(2014-03-05)
^علی بهرامی نسب, ^سید کاظم ابراهیمی, لیلا مرادی
مطالعه تطبیقی اخلاق سازمانی در چهارچوب حاکمیت شرکتی
همایش ملی حاکمیت شرکتی(2013-05-01)
^علی بهرامی نسب
مطالعه تطبیقی حمایت از سهامداران اقلیت در مالکیت های خانوادگی در چهارچوب حاکمیت شرکتی
همایش ملی حاکمیت شرکتی(2013-05-01)
^علی بهرامی نسب
حاکمیت شرکتی و فن آوری اطلاعات
همایش ملی حاکمیت شرکتی(2013-05-01)
^علی بهرامی نسب, ^سید کاظم ابراهیمی
مطالعه مقایسه ای اصول اخلاقی در حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم
نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی(2013-02-14)
^علی بهرامی نسب, ^سید کاظم ابراهیمی
استفاده از ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^فاطمه جلالی, ^علی بهرامی نسب
مطالعه تطبیقی به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی در کشورهای مختلف
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
مقایسه تطبیقی مدلهای ارزش گذاری ابزارهای مالی مشتقه
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^علی بهرامی نسب, ^فاطمه جلالی
روش های تدریس حسابداری با تاکید بر عوامل موثر بر کیفیت آموزش
همایش ملی حسابداری و حسابرسی(2012-12-05)
^علی بهرامی نسب
مسئولیت حسابرسان در خصوص تقلب از دیدگاه گروه های مختلف
همایش ملی جهاد اقتصادی(2012-11-13)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب
مطالعه تطبیقی آموزش حسابداری در کشورهای مختلف
دهمین همایش ملی حسابداری ایران(2012-05-23)
^علی بهرامی نسب
خصوصی سازی وحاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلامی: یک تحلیل مقایسه ای از اصول OECD
همایش ملی خصوصی سازی در ایران(2011-05-25)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, محسن همتی
نقد و بررسی مشکلات و پیامدهای خصوصی سازی در بانک صادرات ایران
همایش ملی خصوصی سازی در ایران(2011-05-25)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, محسن همتی
سرمایه گذاری اجتماعی وتوسعه پایدار
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^سید کاظم ابراهیمی, ساره خاتون همتیان , ^علی بهرامی نسب
سرمایه اجتماعی با رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, دکتر غلامحسین گل ارضی
سرمایه اجتماعی و رفتار مالیاتی در اسپانیا
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^سید کاظم ابراهیمی, ^علی بهرامی نسب, ساره خاتون همتیان
بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه و مربوط بودن اطلاعات حسابداري
صالحي كشكولي اشرف(تاریخ دفاع: 1393/04/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پذيرش شركت ها در بورس اوراق بهادار بر روي بازده مالكانه، هموار سازي سود و اهرم مالي بين آنها
ملكدار اعظم(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين اهرم مالي و نسبت دارايي هاي مشهود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طهماسبي پور مينو(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر كيفيت سود در شركت هاي با سهام گرانقيمت
خرم فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كارگيري مدل بنيش جهت پيشبيني تقلب و ارتباط آن با بازده سهام و كيفيت سود با رويكرد حسابداري جنايي
پيوندي سعيده(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تعديل قيمت ها بر قيمت بازار سهام و عوامل موثر بر تصميمات سرمايه گذاران در بوري اوراق بهادار تهران
موسوي حصاري سيدعلي(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خصوصي سازي بر شاخص CAMEL
جواهري مبينا(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رتبه بندي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط نماگرهاي بورس بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري
غياث الدين عماد(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تنوع شركت ها بر عملكرد شركت، درماندگي مالي و جريان هاي نقدي آزاد
بستاني حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و كيفيت حسابداري
عباس زاده آراني سيدسجاد(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عملكرد شركت بر درماندگي مالي طي چرخه عمر شركتها
بيرامي نيك آبادي ژيلا(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت گزارشگري مالي، محافظه كاري و درماندگي مالي بر انحراف از وجه نقد بهينه
سربازي آزاد صادق(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين محدوديت مالي،تصميمات تامين مالي و ريسك جريان نقد آزاد با امواع مديريت سود
احمدي مقدم منصور(تاریخ دفاع: 1394/02/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي و كيفيت حسابداري بر عدم تقارن اطلاعاتي در طي چرخه عمر شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
جعفري پور خديجه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پورتفوي سهام با استفاده از روش بهينه سازي استوار
ببربيان زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سرمايه در گردش ، تصميمات مالي و اثر تركيبي آنها بر روي سود آوري شركت هاي
دوست محمدي مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه راهكارهاي مديريت بهينه هزينه هاي غير عملياتي (اداري و پرسنلي)در بانك كشاورزي شعب استان سمنان
طاهران پور سلمان(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي طراحي و استقرار بودجه ريزي عملياتي در بانك كشاورزي استان سمنان براساس مدل شه
يونسيان علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/02/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر چرخه عمر شركت بر هموار سازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رجبي حسن(تاریخ دفاع: 1393/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر درماندگي مالي بر شيوه هاي تامين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شريف خواه رحيم(تاریخ دفاع: 1394/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عوامل اقتصادي و غير اقتصادي بربهبود وظايف موديان مالياتي شهرستان سمنان
مالكي سعيد(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بحران مالي بر كيفيت اطلاعات حسابداري و محافظه كاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حبيبي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگيهاي شركتي بر كيفيت سود
نبوره سيده زينت(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر فاكتورهاي مالي و غير مالي بر بازده كوتاه مدت عرضه هاي اوليه سهام
مشتاقي بهاره(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عدم تقارن اطلاعاتي بر بازده غير عادي كوتاه مدت و بلند مدت عرضه هاي اوليه سهام
احمد پناه نفيسه سادات(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه بهاي تمام شده خدمات آموزشي به روشABC و سيستم سنتي (مطالعه موردي در آموزشكده سما گرمسار) با
بوربور عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين پراكندگي بازده (ريسك) با كيفيت اقلام تعهدي و نابهنجاري سرمايه گذاري ها
كريم مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه بهاي تمام شده خدمات پزشكي هسته اي بيمارستان كوثر سمنان مبتني بر هزينه يابي فعاليت (ABC)
صدقي صاحب خانم(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه بهاي تمام شده خدمات جراحي قلب بيمارستان كوثر سمنان مبتني بر هزينه يابي فعاليت(ABC) و مقايسه ان با تعرفه هاي دولتي
باقري مليحه(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر اعتبار سنجي و نوع تسهيلات بر مطالبات معوق در شعب بانك مهر اقتصاد استان سمنان
بيان احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه بهاي تمام شده خدمات بانكي به روش abcدر شعب بانك مهر اقتصد استان سمنان
سبحاني حسن(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر كيفيت سود بر عملكرد بلند مدت عرضه هاي اوليه سهام
خدابخشي محمود(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير حاكميت شركتي بر بازده و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در صنايع خودرو سازي و فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران
حسيني فاطمه السادات(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ساختار مالكيت بر رتبه بانك ها بر اساس شاخص هاي CAMEL
يوسفيان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رقابت در بازار محصول بر ريسك پذيري و تصميمات سرمايه گذاري شركت
پروانه صديقه(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ميزان محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي بر سرمايه گذاري شركت ها در شرايط قبل و بعد از بحران مالي
ذبيحي كوهي خيلي سيده كوثر(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روابط سياسي و جريان نقدي آزاد بر مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه
اميري سحر(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ضريب واكنش سود ، جريانات نقدي آزاد و سود باقي مانده بر فرصت هاي رشد
يحيي پورزارمي محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ويژگي هاي كميته حسابرسي بر كيفيت افشا و هزينه هاي نمايندگي
مويدي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار حاكميت شركتي بر ريسك نكول شركت ها
جمشيدي سويني سهيلا(تاریخ دفاع: 1395/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رتبه كيفيت افشا و اطلاع رساني مناسب و رتبه بندي شركت هاي برتر بر مديريت سود
اميني فر محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر شاخص هاي CAMEL بر مديريت سود در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سيدي فهيمه سادات(تاریخ دفاع: 1395/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص CAMEL
يوسفي فرد مريم(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سياسي (دولتي)وجود سهامداران نهادي وجود سهامداران عمده استقلال هيات مديره بر همزماني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
عبداله پور وليلو علي(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اندازه موسسه حسابرسي و تخصص حسابرس در صنعت بر ضريب واكنش سود
ميرزائي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر دوره چرخش مدير عامل بر انواع مديريت سود واقعي در شركت هاي توليدي
خاكپور زهرا(تاریخ دفاع: 1395/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير درماندگي مالي و محافظه كاري بر اجتناب مالياتي شركت ها و نوع اظهار نظر حسابرس در شرايط بحران مالي
اوجاري طناز(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رعايت حقوق سهامداران بر سياست هاي تقسيم سود و هزينه سرمايه
نجاتي زينب(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر بحران مالي بر محافظه كاري و كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ممشلي رضا(تاریخ دفاع: 1396/01/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي بر سياست مالياتي جسورانه در شركت هاي با مالكيت دولتي
حسن زاده رنجبر بزآباد مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ويژگي هاي كميته حسابرسي بر محافظه كاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حق گو شهاب(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مديريت سود بر عملكرد مالي
پرمون ايوان استخر مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تورم و چرخه عملياتي بر ميزان نگهداشت وجه نقد
صالحي عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جريان نقدي آزاد شركت و ارتباطات سياسي و سود باقي مانده بر مديريت سود در دو حالت راهبري شركتي و عدم راهبري شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
كوهي منا(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي بر وجه نقد آزاد، بيش سرمايه گذاري ها، عملكرد و دقت پيش بيني سود
مير شفيعي فريبا سادات(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي سطح ريسك اعتباري بهينه بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با ريسك اعتباري محقق شده در شرايط مختلف اقتصادي
شكريان الهه(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كيفيت حسابرسي و ارتباطات سياسي و اثر تعاملي آنها بر هزينه هاي نمايندگي
سياحي زاده فرد سعيده(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هزينه هاي تحقيق و توسعه برعملكرد شركت با تعديل كنندگي نقش چرخه حيات سازماني در بورس اوراق بهادار تهران
خواجوي فائقه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نوع اظهار نظر حسابرسي بر پايداري سود سهام تقسيمي،بازده غير عادي سهام،ساختار بدهي و جريان نقد آزاد
حامدي محدثه(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ارتباطات سياسي بر محافظه كاري حسابداري،كارايي سرمايه گذاري و هزينه هاي تامين مالي
سجادي نسب حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر سياست هاي پولي و محافظه كاري حسابداري بر اعتبار تجاري و كارآيي سرمايه گذاري
شهركي آزاد امين(تاریخ دفاع: 1397/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباطات سياسي، كيفيت حسابرسي، بحران مالي و هزينه هاي نمايندگي
كريمي اسحاق(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تنوع كسب و كار بر ريسك دارايي ، ريسك سرمايه گذاري و توانگري مالي در شركت هاي بيمه
مرجاني زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ريسك خاص و هموارسازي سود بر مديريت اقلام تعهدي و دوره تصدي مدير عامل
چهارپاشلو نرگس(تاریخ دفاع: 1398/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مديريت ريسك سازماني بر ريسك نكول ، هزينه سرمايه و ارزش بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسن زاده اميركلائي فائقه(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رتبه بندي موسسات حسابرسي بر نوع اظهار نظر ، هزينه حسابرسي و تاخير حسابرسي
بياتي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ارتباطات سياسي، استراتژي تجاري و استقلال هيات مديره بر نگهداشت وجه نقد
حسيني فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تعديلي ارتباطات سياسي بر رابطه بين رفتار سهامداران ، محدوديت مالي و ريسك درماندگي مالي با بازده غير عادي
محرابي هشتچين نرگس(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر فريب مديران ، بيش اعتمادي و امنيت شغلي مديران بر پاكسازي بزرگ و بيش نمايي سود
خاتمي سهيلا سادات(تاریخ دفاع: 1400/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر احتمال تقلب بر معيارهاي عدم تقارن اطلاعاتي و رتبه افشاء در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عزيزي جعفرآبادي مهناز(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اجتناب مالياتي بر قراردادهاي وام و ريسك نكول با توجه به ساختار مالكيت دولتي و شفافيت اطلاعاتي .
دادگر حليمه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرتعديلي ارتباط ات سياسي بررابطه ميان مالكيت دولتي وعملكردشركتها
خورشيدي مريم(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدیریت مالی (بودجه بندی سرمایه و ریاضیات مالی)
مدیریت مالی (بودجه بندی سرمایه و ریاضیات مالی)
اصول حسابداری 2
اصول حسابداری 2
مدیریت مالی(بودجه بندی سرمایه وریاضیات مالی)
مدیریت مالی(بودجه بندی سرمایه وریاضیات مالی)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی حسابداری، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
abahraminasab@semnan.ac.ir
(+98)2331533591

فرم تماس